برچسب: شرکت دانش بنیان

در نمایشگاه نانو؛
        جلسات B۲B شرکتهای دانش بنیان با هیات تجاری خارجی برگزار می شود
برپایی نمایشگاه پس از دو سال وقفه؛
        ۱۰۰ محصول جدید نانویی معرفی می شود
برای تولید محصولات؛
         فعالان حوزه نانوپزشکی پیشتازند
به صورت مجازی؛
        نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۱ به صورت دائمی دایر می شود