برچسب: شرکت دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو:
        افزایش سهم فناوری نانو از صادرات
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو؛
        افزایش سهم فناوری نانو از صادرات
۲۲۶ دستگاه پیشرفته مرتبط با حوزه نانو «ایران‌ساخت» شد
در یک شرکت دانش بنیان؛
        دستگاه اسپکتروفوتومتر ایرانی برای مطالعه نانوذرات ساخته شد