برچسب: شرکت دانش بنیان

با فناوری نانو؛
        اشیاء و مدارات الکترونیکی ضدآب می شود
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        عایق های نانویی مانع قطعی برق می شوند
توسط محققان کشور؛
        جوهر زیستی جایگزین استخوان در بدن می شود
توسط محققان کشور؛
        جوهر زیستی جایگزین استخوان در بدن می شود