برچسب: شرکت دانش بنیان

توسط یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        بررسی تاثیر استفاده از فناوری نانوحباب در مرغداری‌ها
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        تولید کیت‌های نانویی تشخیص ایدز و آنفلوانزا در کشور
استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار
استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار