برچسب: شرکت دانش بنیان

در یک شرکت دانش بنیان؛
        دستگاه اسپکتروفوتومتر ایرانی برای مطالعه نانوذرات ساخته شد
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        تولید مبدل های نانوکاتالیستی با نصف قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش کارایی نیروگاه‌های برق با فیلترهای روغن نانوالیاف
افزایش خاصیت ضدمیکروبی پدهای پزشکی با فناوری نانو