فناوریهای پیشرو و محصوالت نانو در حوزه محیط زیست

دسته بندی :بلاگ ۹ فروردین ۱۳۹۹ ادمین 1628

فناوریهای پیشرو و محصوالت نانو در حوزه محیط زیست
فناوری نانوذرات صفرظرفیتی

اکثر فعالیتهای صنایع کشــاورزی و صنعتی موجب ایجاد آلودگی در آبهای زیرزمینی میگردد. آلودگی آبهای زیرزمینی شامل انواع فلزات سنگین، آلاینده های آلی و معدنی، کودهای شیمیایی و آفت کشها، آرسنات، نیترات و… میباشد.

پاکسازی آلودگی منابع آب شیرین، کاری بسیار دشوار و گران میباشد. نانوموادی مانند آهن صفرظرفیتی به طور نسبی، فراوان، ارزان و در دسترس میباشند و میتوانند از طریق واکنشهای اکسیداســیون و جذب سطحی بسیاری از آلودگیها را حذف و یا خنثی نمایند. خود نانوذرات آهن صفرظرفیتی اثر نامطلوب و جانبی بر طبیعت نخواهد داشت.

فناوری نانوکویتاسیون

میکرو حباب و نانوحبابها پتانســیل بسیار زیادی جهت استفاده در صنایع متنوع مهندسی دارند. نانوحبابهای اکسیژن و هوا به دلیل افزایش عملکرد فعالیت زیســتی و انتقال ذارت معلق در تصفیه آب بسیار موثر واقع میشوند. همچنین میکرو حبابها بدون ایجاد کمترین آلودگی، آلاینده های آلی و میکروبی را به راحتی از بین میبرند. فرایند تولید نانوحباب کم هزینه میباشد و ادغام فرایند
نانوحباب با دیگر فرایندهای مرسوم تصفیه آب، میتواند عالوه بر کاهش هزینه ها، بازدهی کار را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
فناوری نانوحسگر

اگرچه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگیها و مواد آالینده وجود دارند، ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسلهای جدیدی از
حسگرها با توانایی باال در اندازهگیری یک یا چند مورد از آالیندهها را به صورت قابل حمل فراهم مینماید که قادر هستند، مواد آالینده
را در مقادیر و غلظتهای بسیار کم آشکارنمایند. نانوحسگرهامیتوانند انواع عوامل بیماریزا را شامل مقادیر بسیار اندک میکروبها و سموم حاصل از آنها، انواع ترکیبات شیمیایی و یونهای موجود در آب، خاک و هوا را بهطور پیوسته و با سرعت زیاد شناسایی کنند.
فناوری نانوکاتالیزور و نانوغشاء

ورود هر ذره، مولکول یا ترکیب مضر به اتمسفر هوا که منجر به ایجاد خطر برای سالمتی، آسیب دیدن یا بیماری موجودات زنده شده و اکوسیســتم یک منطقه را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان آلودگی هوا شناخته میشود. این نوع آلودگی میتواند از منابع انسانی و یا طبیعی نشات گیرد. همه این موارد تهدیدی برای داشتن یک محیط زیست پایدار است. فناوری نانو به عنوان یک فناوری پیشتاز در حوزههای مختلف، در کاهش آلودگی هوا نیز میتواند موثر واقع شــود. مهمترین کاربردهای فناوری نانو در کاهش آلودگی هوا،
نانوکاتالیزور و نانوغشاها هستند که عالوه بر افزایش بازده، باعث کاهش هزینه ها شده اند.

ادمین

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
0