با روشی ایمن و ارزان؛
        ویروس مصنوعی از جنس نانو جان انسان ها را نجات می دهد
مرور یک ماه اخیر؛
        نگاهی به ۵ خبر خوب فناوری
با روشی ایمن و ارزان؛
        ویروس مصنوعی از جنس نانو جان انسان ها را نجات می دهد
بهبود عملکرد تجهیزات نفتی با ماده‌ای سبک‌تر از هوا