برچسب: نانوذرات

مخلوط کردن آب و روغن با استفاده از ژن نانوذرات
تزریق نانوذرات به زانو می‌تواند مانع از بین رفتن غضروف‌ها شود
مطالعه نانوذرات با استفاده از بازوی روباتیک و میکروسکوپ الکترونی
کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها با نانوذرات امکان‌پذیر است