برچسب: تصفیه خانه

توسط یک محقق صورت گرفت؛
        بررسی میزان آموکسی سیلین در تصفیه‌خانه‌ها با کمک مواد نانوساختار
مدیر یک شرکت فناور خبر داد؛
        افزایش ۲۰ درصدی بهره‌وری در کشاورزی به واسطه نانوحباب‌ها