برچسب: فناوری فضایی

با کمک انرژی باد؛
        توسعه هواپیمای بدون موتور برای پرواز بر فراز مریخ
توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی؛
        تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده برای استفاده در صنعت فضایی تایید شد