برچسب: تفاهم نامه

با انعقاد تفاهم نامه ای منعقد شد؛
        استفاده از ظرفیتهای فناوری نانو در یک مجتمع پتروشیمی
در قالب تفاهم نامه ای؛
        شرکتهای نانویی عضو پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت می شوند
ستاد توسعه نانو اعلام کرد؛
        شتابدهنده تخصصی در حوزه فناوری نانو راه‌اندازی می‌شود